കേരള ഹിസ്റ്ററി – PSC ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ – PDF Download

Last Updated On: 02/09/2020

PSC പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കേരള ചരിത്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ.

Kerala History Questions PDF Download

കേരള ചരിത്രം – PSC ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

 • പ്രാചീനകാലത്ത് നൗറ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം – കണ്ണൂർ
 • ചേര ഭരണകാലത്ത് ഭൂനികുതി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്  – പതവാരം
 • ചേര ഭരണകാലത്ത് പൊലി പൊന്ന് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്  – വിൽപ്പന നികുതി
 • രാജാക്കന്മാരുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്തായ ഭൂമി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്  – ചേരിക്കൽ
 • പ്രച്ഛന്ന ബുദ്ധൻ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് – ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ
 • ശങ്കരാചാര്യരുടെ പ്രധാന ശിഷ്യൻ – പത്മ പാദർ
 • ശങ്കരാചാര്യർ സമാധിയായി സ്ഥലം – കേദാർനാഥ്
 • ശങ്കരാചാര്യർ ഭാരതത്തിൻറെ വടക്ക് സ്ഥാപിച്ച മഠം – ജ്യോതിർമഠം (ബദരീനാഥ്)
 • ശങ്കരാചാര്യർ ഭാരതത്തിൻറെ കിഴക്ക് സ്ഥാപിച്ച മഠം – ഗോവർദ്ധന മഠം (പുരി)
 • ശങ്കരാചാര്യർ ഭാരതത്തിൻറെ പടിഞ്ഞാറ് സ്ഥാപിച്ച മഠം – ശാരദ മഠം (ദ്വാരക)

 • ശങ്കരാചാര്യർ ഭാരതത്തിൻറെതെക്ക് സ്ഥാപിച്ച മഠം – ശ്രിംഗേരി മഠം (കർണ്ണാടക)
 • മൂഷക രാജവംശത്തിൻറെ തലസ്ഥാനം – ഏഴിമല
 • സഞ്ചാരികളിലെ രാജകുമാരൻ – മാർക്കോ പോളോ
 • തീർത്ഥാടകരിലെ രാജകുമാരൻ – ഹുയാൻ സാങ്
 • നാണയ നിർമ്മിതികളുടെ രാജകുമാരൻ – മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക്
 • നിർമ്മിതികളുടെ രാജകുമാരൻ – ഷാജഹാൻ
 • കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീന നാണയമായി കണക്കാക്കുന്നത് – രാശി
 • സാമൂതിരിമാരുടെ നാണയം – വീരരായൻ പുതിയ പണം
 • തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരുടെ നാണയം – അനന്തരായൻ പണം
 • എളങ്ങല്ലൂർ സ്വരൂപം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് – ഇടപ്പള്ളി

 • പിണ്ടിനവട്ടത്തു സ്വരൂപം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് – പറവൂർ
 • അരങ്ങോട്ട് സ്വരൂപം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് – വള്ളുവനാട്
 • തരൂർ സ്വരൂപം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് – പാലക്കാട്
 • പ്രാചീന കാലത്തെ പർവ്വത പ്രദേശം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്  – കുറിഞ്ചി
 • പ്രാചീന കാലത്ത് മുല്ലൈ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് – കുന്ന്, പുൽമേട്
 • പ്രാചീന കാലത്ത് പാലൈ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് – മണൽ കലർന്ന പാഴ്പ്രദേശം
 • പ്രാചീന കാലത്ത് മരുതം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് – വയൽപ്രദേശം
 • പ്രാചീന കാലത്ത് നെയ്തൽ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് – കടൽത്തീരം
 • കേരളത്തിലെ ആദ്യ രാജവംശം – ആയ് വംശം
 • ആയ് വംശ സ്ഥാപകൻ – ആയ് അന്തിരൻ

 • ആയ് രാജ തലസ്ഥാനം – വിഴിഞ്ഞം
 • ആയ് രാജകീയ മുദ്ര – ആന
 • ആയ് രാജകീയ പുഷ്പം – കണിക്കൊന്ന
 • ആയ് രാജവംശത്തിൻറെ ആദ്യകാല ആസ്ഥാനം – ആയ്ക്കുടി (പൊതിയിൽ മല )
 • പൊതിയിൽ മല ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് – അഗസ്ത്യകൂടം
 • ആയ് തലസ്ഥാനം ആയ്‌ക്കുടിയിൽ നിന്നും വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക് മാറ്റിയത് – കരുനന്തടക്കൻ
 • കേരള അശോകൻ – വിക്രമാദിത്യ വരഗുണൻ (ആയ് രാജവംശം)
 • ദക്ഷിണ നളന്ദ – കാന്തള്ളൂർ ശാല
 • കാന്തള്ളൂർ ശാലയുടെ സ്ഥാപകൻ – കരുനന്തടക്കൻ
 • ചേര വംശത്തിൻറെ ആസ്ഥാനം – വഞ്ചി

 • ചേര വംശത്തിൻറെ രാജമുദ്ര – അമ്പും വില്ലും
 • രണ്ടാം ചേര വംശത്തിൻറെ (കുലശേഖരന്മാരുടെ) ആസ്ഥാനം – മഹോദയപുരം
 • കുലശേഖരന്മാര വംശ സ്ഥാപകൻ – കുലശേഖര വർമ്മൻ (കുലശേഖര ആൾവാർ)
 • കേരള ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം – കുലശേഖര ഭരണകാലം
 • കേരള ചൂഢാമണി എന്നറിയപ്പെട്ട രാജാവ് – കുലശേഖര ആൾവാർ
 • ശങ്കരാചാര്യരുടെ സമകാലികനായ രാജാവ് – കുലശേഖര ആൾവാർ
 • AD 825 ന് കൊല്ലവർഷം ആരംഭിച്ച കുലശേഖര രാജാവ് – രാജശേഖര വർമ്മൻ
 • AD 829 ഇൽ മാമാങ്കം ആരംഭിച്ച കുലശേഖര രാജാവ് – രാജശേഖര വർമ്മൻ
 • കേരളപ്പഴമ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻറെ കർത്താവ് – ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട്
 • കേരളത്തിൽ പ്രാചീന മൺഭരണികളായ നന്നങ്ങാടികൾ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം – ഏങ്ങണ്ടിയൂർ, തൃശൂർ

 • എടക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലനിര – അമ്പുകുത്തി മല, വയനാട്
 • കേരളത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ആദ്യത്തെ ചരിത്ര രേഖ  – വാഴപ്പള്ളി ശാസനം
 • വാഴപ്പള്ളി ശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ച ഭരണാധികാരി – രാജശേഖരവർമ്മൻ
 • നമഃ ശിവായ എന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ശാസനം – വാഴപ്പള്ളി ശാസനം
 • കൃത്യമായി തിയതി നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യ ശാസനം – തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം (AD 849)
 • തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം (കോട്ടയം ചേപ്പേട്) പുറപ്പെടുവിച്ച ഭരണാധികാരി – സ്ഥാണു രവി വർമ്മൻ
 • തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം എഴുതിയ വേണാട് ഗവർണ്ണർ – അയ്യനടികൾ തിരുവടികൾ
 • കൊല്ലവർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ശാസനം – മാമ്പള്ളി ശാസനം
 • മാമ്പള്ളി ശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ച ഭരണാധികാരി – ശ്രീവല്ലഭൻ കോത
 • ഓടനാട്‌ എന്നറിയപ്പെട്ട സ്ഥലം – കായംകുളം

 • മരച്ചിപട്ടണം, മുസിരിസ്, മഹോദയപുരം, മുചിരി എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം – കൊടുങ്ങല്ലൂർ
 • തിണ്ടിസ് എന്നറിയപ്പെട്ട സ്ഥലം – പൊന്നാനി
 • ബറക്കെ എന്നറിയപ്പെട്ട സ്ഥലം – പുറക്കാട്
 • നെൽക്കിണ്ട എന്നറിയപ്പെട്ട സ്ഥലം – നീണ്ടകര
 • തമിഴ് ഇലിയഡ് എന്നറിയപ്പെട്ട കൃതി – ചിലപ്പതികാരം (ഇളങ്കോവടികൾ)
 • തമിഴ് ഒഡീസി എന്നറിയപ്പെട്ട കൃതി – മണിമേഖല (സാത്തനാർ)
 • തമിഴ്ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെട്ട കൃതി – തിരുക്കുറൾ (തിരുവള്ളുവർ)
 • ജൈന മതത്തെ പ്രതിപാദിച്ച സംഘം കൃതി – ചിലപ്പതികാരം
 • ബുദ്ധ മതത്തെ പ്രതിപാദിച്ച സംഘം കൃതി – മണിമേഖല
 • കേരളത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ച സംഘം കൃതി – പതിറ്റുപ്പത്ത് (കപിലർ)

 • ഓണത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ച സംഘം കൃതി – മധുരൈകാഞ്ചി
 • തമിഴ് വ്യാകരണത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ച സംഘം കൃതി – തൊൽക്കാപ്പിയം

കേരള ഹിസ്റ്ററി – Kerala History PSC Questions PDF Download

       
Sharing is caring
Subscribe
Notify of
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

👍

1. വലിയ + യുദ്ധങ്ങൾ + നടന്ന സ്ഥലം എന്നതിൽ നിന്നും പേര് ലഭിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ നഗരം?

JOIN
2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x