കേരളത്തിലെ തടാകങ്ങൾ – Lakes in Kerala PSC Questions

Last Updated On: 28/10/2020

Here Kerala PSC models questions on the topic Lakes in Kerala.

1) ഇന്ത്യൻ ഭൂപടത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള കേരളത്തിലെ തടാകം?

Ans: പൂക്കോട് തടാകം

2) കേരളത്തിൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന തടാകം?

Ans: പൂക്കോട് തടാകം

3) കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വടക്കേയറ്റത്തുള്ള ശുദ്ധജല തടാകം?

Ans: പൂക്കോട് തടാകം

4) കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേയറ്റത്തുള്ള ശുദ്ധജല തടാകം?

Ans: വെള്ളായണി കായൽ

5) ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാക തുറമുഖം?

Ans: കൊച്ചി തുറമുഖം

6) കായലുകളുടെ, ലഗൂണുകളുടെ നാട് എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans: കേരളം

7) കേരളത്തിലെ കായലുകളുടെ എണ്ണം?

Ans: 34

8) കേരളത്തിലെ ഉൾനാടൻ ജലാശയങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര?

Ans: 7

9) കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായൽ?

Ans: വേമ്പനാട് കായൽ

10) ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കായൽ?

Ans: വേമ്പനാട് കായൽ

11) കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കായൽ?

Ans: അഷ്ടമുടികായൽ

12) കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം?

Ans: ശാസ്താംകോട്ട കായൽ

13) കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം?

Ans: വെള്ളായണി കായൽ

14) കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശുദ്ധജല തടാകം?

Ans: പൂക്കോട് തടാകം

15) കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേയറ്റത്തുള്ള കായൽ?

Ans: വേളിക്കായൽ

16) കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേയറ്റത്തുള്ള കായൽ?

Ans: ഉപ്പളക്കായൽ

17) ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാക തുറമുഖം?

Ans: കൊച്ചി തുറമുഖം

       
Sharing is caring
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
JOIN
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x